Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

Przetarg na najem powierzchni reklamowej w gablotach wiat przystankowych

OGŁOSZENIE

o publicznym pisemnym przetargu nieograniczonym na wynajem powierzchni reklamowej w gablotach wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta Koszalina

Opis:

 1. Przedmiotem przetargu jest wynajem 135,25 m2 łącznej powierzchni reklamowej w gablotach dwustronnych umieszczonych w 33 wiatach zlokalizowanych na terenie miasta Koszalina
  na przystankach komunikacyjnych będących w zarządzaniu Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

 2. Okres najmu określony zostaje od 01.03.2020 do 31.12.2020 r., a w przypadku podpisania umowy po dniu 01.03.2020 r., od dnia zawarcia umowy.

 3. Wynajmujący oddaje w najem gabloty celem zagospodarowania ich powierzchni reklamowej. Zamieszczane reklamy nie mogą zawierać treści niezgodnych z przepisami prawa, a także z ogólnymi przyjętymi normami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

 4. Wykaz wiat przystankowych wraz z ich lokalizacją oraz wymiary poszczególnych gablot reklamowych ujęte są w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 14/2020 Dyrektora zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie z dnia 12.02.2020 r.

 5. Gabloty są elementem wiat przystankowych i są zabudowane w ich bocznych ścianach.

Warunki:

 1. Warunki udziału w przetargu określone zostały w Regulaminie przeprowadzania przetargów oraz Zasadach przetargu.

 2. Dokumenty i załączniki niezbędne do udziału w przetargu zamieszcza się do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej ZDiT www.bip.zdit-koszalin.pl. Dostępne są również w Dziale Transportu Zbiorowego Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie przy ul. Połczyńskiej 24 (bud. A pok. 104)

Wysokość stawki:

 1. Kryterium wyboru oferty będzie zaoferowana najwyższa stawka netto miesięcznego czynszu.

 2. Wywoławcza minimalna stawka netto czynszu miesięcznego, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych nie może być niższa niż wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego, która miałaby zastosowanie w przypadku danej tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego umieszczanych na podstawie decyzji (zezwolenia zarządcy drogi), wynosi 14 000,00 złotych.

 3. Oferty zawierające cenę niższą niż minimalna stawka wskazana w pkt 2 zostaną odrzucone.

 4. W przypadku przetargu ustnego wysokość postąpienia ustala się na 200,00 złotych.

 5. Do wartości miesięcznego czynszu, po dokonaniu wyboru oferty, zostanie doliczona wartość podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Organizatorem przetargu jest Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

 2. Miejsce składania ofert: Sekretariat Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie przy ul. Połczyńskiej 24.

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 24.02.2020 r. godz. 15:00 (liczy się data wpływu do ZDiT).

 2. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

 3. Część jawna i otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2020 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie przy ul. Połczyńskiej 24 - sala konferencyjna.

Przygotowanie oferty:

 1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, czytelnie w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zasad przetargu.

 2. Ceny podane w formularzu powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 3. Do oferty należy dołączyć:

 1. aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego - jeżeli uczestnik przetargu jest przedsiębiorcą,

 2. dokumenty wykazujące umocowanie osoby podpisującej ofertę,

 3. zaświadczenie o braku zaległości finansowych wobec właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydanych w ciągu ostatnich trzech miesięcy - jeżeli uczestnik przetargu jest przedsiębiorcą,

 1. Ofertę wraz z dokumentami oraz dowodem wniesienia wadium należy złożyć w zamkniętej kopercie.

 2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wynajmującego, nazwę i adres Oferenta oraz napis: „Oferta na wynajem powierzchni reklamowej w gablotach wiat przystankowych. Nie otwierać przed dniem 25.02.2020 r.”.

Wadium:

 1. Wadium w wysokości 4.000,00 zł należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

 2. Wadium wnosi się w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie: mBank S.A. 91 1140 1137 0000 2162 9500 1004 z dopiskiem: „Przetarg na wynajem powierzchni reklamowej w gablotach wiat przystankowych”.

 3. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

 4. Wadium zwracane jest niezwłocznie, nie później niż 3 dni, po odwołaniu lub zakończeniu przetargu z zastrzeżeniem pkt 5 i 6.

 5. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet kaucji gwarancyjnej.

 6. Nie podlega zwrotowi wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, jeśli uchyla się od zawarcia umowy oraz w przypadkach określonych w Regulaminie.

 

Odrzucenie oferty:

 1. Oferta zostanie odrzucona jeżeli została złożona po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.

 2. Oferta zostanie odrzucona jeżeli nie zawiera danych i dokumentów określonych w Regulaminie oraz Zasadach przetargu lub jest niekompletna lub nieczytelna.

 

Informacje:

 1. Wszelkich informacji dotyczących postępowania przetargowego i warunków najmu udziela:

Dział Transportu Zbiorowego Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie ul. Połczyńska 24

Tel. 94 311 80 73, 94 311 83 32

E-mail: sekretarat@zdit-koszalin.pl

 1. Zastrzega się możliwość unieważnienia, odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 04_formularz_ofertowy.docx (DOCX, 16KB) 2020-02-13 08:54:17 13 razy
2 04_formularz_ofertowy.pdf (PDF, 20KB) 2020-02-13 08:54:17 12 razy
3 05_umowa_projekt.pdf (PDF, 45KB) 2020-02-13 08:54:17 14 razy
4 06_wykaz_wiat.pdf (PDF, 22KB) 2020-02-13 08:54:17 17 razy
5 00_ogloszenie_o_przetargu.pdf (PDF, 20KB) 2020-02-13 08:53:02 13 razy
6 01_Zarządzenie_13_regulamin.pdf (PDF, 1.MB) 2020-02-13 08:53:02 13 razy
7 02_zarzadzenie_14.pdf (PDF, 35KB) 2020-02-13 08:53:02 18 razy
8 03_zasady_przetargu.pdf (PDF, 82KB) 2020-02-13 08:53:02 16 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Brzeziński 13-02-2020 08:48:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alina Bąk 13-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Radosław Brzeziński 13-02-2020 08:55:24