Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

Informacja o dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej w Zarządzie Dróg i Transportu w Koszalinie

Dostępność architektoniczna

 1. Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie położony jest przy ul. Połczyńskiej 24. Mieści się w dwóch budynkach oznaczonych literą A i B. Oba budynki nie są w pełni przystosowane do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.
 2. Budynek A stanowi główną siedzibę ZDIT, w którym znajduje się Punkt Obsługi Klienta. Przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz pochylnia ułatwiająca wejście do budynku.
 3. Nawierzchnia ciągów pieszych prowadzących do budynku A jest utrzymana w dobrym stanie i pozbawiona przeszkód. Do budynku prowadzą także dwustopniowe schody oraz drzwi jednoskrzydłowe otwierane ręcznie na zewnątrz, oznaczone taśmą ostrzegawczą. Wejście pozbawione jest progów.
 4. Budynek A nie posiada windy, dlatego przemieszczanie się na wyższe kondygnacje możliwe jest tylko po schodach. Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Nie ma także wyodrębnionego kącika dla dzieci oraz miejsca do ich karmienia i przewijania.
 5. Wchodząc do Budynku A osoba ze szczególnymi potrzebami ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem Punktu Obsługi Klienta za pomocą oznakowanego domofonu zlokalizowanego przy wejściu na pochylnię znajdującą się przy drzwiach wejściowych do budynku.
 6. Pracownik Punktu Obsługi Klienta po rozpoznaniu sprawy zawiadamia pracownika z właściwej komórki merytorycznej w celu obsłużenia osoby ze szczególnymi potrzebami.
 7. Osoby ze szczególnymi potrzebami obsługiwane są poza kolejnością i bez zbędnej zwłoki.
 8. Punkt Obsługi Klienta znajduje się w pomieszczeniu oznaczonym numerem 4 po prawej stronie korytarza, głównego  ciągu komunikacyjnego. Punkt Obsługi Klienta oznaczony jest taśmą ostrzegawczą i zapewnia przestrzeń manewrową dla osób poruszających się na wózku. Pomieszczenie nie jest wyposażone w miejsce do odpoczynku. Skorzystanie z miejsca siedzącego możliwe jest jedynie przy wejściu do Punktu Obsługi Klienta, które wyposażone jest w stolik i krzesła.
 9. Osoba niepełnosprawna ma także możliwość wejścia do budynku ZDIT z psem przewodnikiem pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż, posiadania przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego oraz zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Nie ma obowiązku zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 1. Budynek A i B oznaczony jest tablicą informacyjną umieszczoną w widocznym miejscu oraz piktogramami informującymi o udogodnieniach dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 2. W Budynku A zapewniono informację na temat rozkładu pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach w wersji tekstowej oraz w sposób głosowy dostępny w Punkcie Obsługi Klienta za pomocą przekazu słownego pracownika ZDIT.
 3. Osoby mające trudność w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w ZDIT przy pomocy osoby towarzyszącej, którą może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną do pomocy przy załatwiania sprawy.
 4. Aktualnie ZDIT nie zapewnia stałego dostępu do świadczenia usług tłumacza języka migowego. W przypadku chęci skorzystania z tego typu usługi po wpłynięciu żądania ZDIT w ciągu 3 dni roboczych umożliwi taką usługę. Za pomocą wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 5. W celu skutecznej komunikacji z ZDIT, w szczególności osoby ze szczególnymi potrzebami mogą złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i/lub komunikacyjno-informacyjnej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, który zawiera:
  1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
  2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
  3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
  4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.
 6. Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, ZDIT powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
 7. Osoba ze szczególnymi potrzebami może złożyć skargę na brak dostępności do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w przypadkach, w których:
 1. pomimo wniesienia wniosku podmiot publiczny nie zapewni dostępności w ciągu 14 dni i nie poinformuje, że potrzebuje na to więcej czasu,
 2. podmiot publiczny poinformuje, że potrzebuje więcej czasu, ale nie zapewni dostępności w ciągu 2 miesięcy,
 3. podmiot publiczny odmówi zapewnienia dostępności (nawet jeśli zapewni dostęp alternatywny).
 1. Na wniesienie skargi osoba ze szczególnymi potrzebami ma 30 dni od upływu terminu, w którym podmiot publiczny miał zapewniać dostępność po złożeniu ww. wniosku (14 dni, lub maksymalnie 2 miesiące).
 2. Wszelkie wnioski i zapytania można składać do ZDIT:
 1. osobiście lub drogą pocztową na adres: Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie, ul. Połczyńska 24,  75-815 Koszalin;
 2. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sekretariat@zdit-koszalin.pl;
 3. przesłać wniosek elektronicznie za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej EPUAP:

/ZDMKoszalin/SkrytkaESP

 1. W przypadku pytań i wątpliwości można skontaktować się telefonicznie po numerem telefonu: 94 311 80 60.

 

Dostępność cyfrowa

 1. Strona internetowa znajdująca się pod adresem http://zdit-koszalin.pl, oraz strona Biuletynu Informacji Publicznej dostępna pod adresem http://bip.zdit-koszalin.pl są zgodne częściowo z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Szczegółowe informacje na temat dostępności  zawarte są w deklaracjach dostępności opracowanych odrębnie dla każdej strony.
 2. W dokumentach, wzorach dokumentów, ogłoszeniach i innych informacjach udostępnianych w wersji papierowej lub cyfrowej stosuje się język prosty w formie zrozumiałej i przejrzystej.
 3. Każdy pracownik ZDiT przygotowuje materiały do publikacji w sposób możliwie najprostszy i najkrótszy unikając zdań złożonych i wyszukanego słownictwa. Wszystkie treści tekstowe tworzone w ZDiT napisane są z użyciem czcionki bezszeryfowej, a publikowana grafika/zdjęcie czy inny element nietekstowy posiadają opis alternatywny.
 4. Wszystkie dokumenty publikowane w formie cyfrowej są zgodne z wymogami standardu WCAG 2.1. na poziomie AA z wyłączeniem dostarczania napisów na żywo.
 5. Za dostępność dokumentów tworzonych w ZDiT odpowiedzialni są pracownicy merytoryczni oraz Koordynator ds. dostępności cyfrowej.
 6. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Wzór pomocniczego wniosku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 7. Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej ZDIT następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 8. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej ZDIT, nie może nastąpić w terminie, o którym mowa  w § 4. ust. 7, ZDIT niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej lub elementu strony internetowej, jednak nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 9. W przypadku, gdy ZDIT nie jest w stanie zapewnić dostępność cyfrową strony internetowej lub elementu strony internetowej, niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę występującego z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności i wskazuje alternatywny sposób dostępu.
 10. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.
 11. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek_o_zapewnienie_dostępnosci architekt. i informacyjn..docx (DOCX, 24.62Kb) 2022-04-25 10:37:25 298 razy
2 Wniosek_o_zapewnienie_dostępnosci cyfrowej (2).docx (DOCX, 24.86Kb) 2022-04-25 10:37:25 303 razy
3 Wniosek_o_zapewnienie_tłumacza_migowego.docx (DOCX, 25.90Kb) 2022-04-25 10:37:25 309 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alina Góral 25-04-2022 10:37:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alina Góral 25-04-2022
Ostatnia aktualizacja: Alina Góral 25-04-2022 10:37:25